Niedyskrecja to słowo, które zależy od kontekstu i może być zapisywane również jako nie dyskrecja.

Poprawna pisownia

niedyskrecja

Poprawna pisownia, znaczenie: w najczęstszym przypadku niedyskrecja powinna być zapisywana jako jeden wyraz. Jest to zgodne z zasadą, że rzeczowniki w języku polskim zapisuje się łącznie z partykułą nie. Oznacza on ogólnie ujęte zachowanie niedyskretne, np. zdradę tajemnicy.

Przykłady poprawnej pisowni

To wielka niedyskrecja, kiedy tak bez przerwy opowiadasz o problemach Zbigniewa.
Cechowała ją niedyskrecja, która sprawiała, że dziewczyna miała niewielu przyjaciół.
Niedyskrecja nigdy nie jest lubiana, dlatego powinieneś uważać na to, co komu opowiadasz.


Poprawna pisownia

nie dyskrecja

Poprawna pisownia, znaczenie: wyjątkowo język polski dopuszcza zapis nie dyskrecja jeśli ma on służyć podkreśleniu przeczenia i pokazać kontrast pomiędzy zachowaniami. Wymaga uzupełnienia druga częścią zdania i dopowiedzenia, jakie było zachowanie.

Przykłady poprawnej pisowni

To była z jego strony nie dyskrecja, tylko zupełny brak taktu i zrozumienia dla drugiej osoby.
Panią z parteru cechuje nie dyskrecja, a wręcz przeciwnie, złośliwe plotkarstwo.
Twoje zachowanie to nie dyskrecja, ale obłudne obgadywanie i plotkarstwo.

Niepoprawna pisownia

niedyzkrecja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie dyzkrecja

Niepoprawna pisownia