Rodzina to w potocznym rozumieniu rodzice z dziećmi, czasami także z dziadkami. W znaczeniu socjologicznym pojęcie to jest szersze i oznacza grupę osób, które powiązane są ze sobą za pomocą więzów krwi, powinowactwa, związku małżeńskiego i innych form prawnych, takich jak adopcja.
Zgodnie z systematyką biologiczną, rodzina to jedna z wyróżnionych grup, wyższa od rodzaju. W matematyce tego określenia używa się do opisu zbioru, który składa się z wielu innych zbiorów o podobnych cechach.
Językoznawstwo wyróżnia rodziny językowe, mające wspólne korzenie.
Jest to także powszechnie używana nazwa w technologii i przemyśle, która odnosi się do serii następujących po sobie urządzeń nowszej generacji, mających te same funkcje. Rodzina to również grupa obiektów o podobnych cechach.
Obie formy: rodziną i rodzinom są prawidłowe, zależne od kontekstu wypowiedzi i liczby pojedynczej lub mnogiej rzeczownika.

Poprawna pisownia

rodziną

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie rodzina w liczbie pojedynczej należy odmienić, używając końcówki (rodziną) w narzędniku (z kim? z czym?). Podobnie jak poprzednio, jest to zgodne z ogólnymi zasadami deklinacji w języku polskim.

Przykłady poprawnej pisowni

Alan nigdy nie utrzymał szczególnie bliskich kontaktów ze swoją rodziną, dlatego ledwie ich pamięta.
Jutro przyjdzie do nas Krysia z rodziną, więc chciałabym, abyście pomogli mi w sprzątaniu salonu i jadalni.
Byli już piątą rodziną z rzędu, która domagała się od króla zadośćuczynienia za swoje krzywdy.


Poprawna pisownia

rodzinom

Poprawna pisownia, znaczenie: w liczbie mnogiej rzeczownik rodzina przyjmuje formę rodziny i w celowniku (komu? czemu?) odmienia się z wykorzystaniem końcówki -om, czyli rodzinom. Jest to odmiana zgodna z ogólnymi zasadami polszczyzny, odnoszącymi się do deklinacji rzeczowników rodzaju żeńskiego.

Przykłady poprawnej pisowni

Kilku ciekawym rodzinom udało się dojść do finału konkursu w tym roku, więc z chęcią obejrzę ostatni odcinek show.
Pięciu rodzinom z naszej gminy zabrakło w ubiegłym roku pieniędzy na pokrycie czynszu za mieszkanie.
Basi, Antkowi i ich rodzinom nie udał się ostatni wyjazd w góry, ponieważ trafili na bardzo zimną i wietrzną pogodę.