Niepoprawna pisownia

kforum

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kworum

Poprawna pisownia, znaczenie: termin kworum zapożyczony został z języka łacińskiego. Występujące w nim wyrażenie quorum praesentia sufficit oznaczało których obecność wystarcza. Należy zwrócić uwagę, że wyrazy zapożyczone z łaciny, w których oryginalnie występowało połączenie głosek qu, w języku polskim zapisujemy zawsze przez kw. Stąd też jedynym poprawnym zapisem omawianego rzeczownika jest kworum, a nie (jak mogłaby sugerować jego wymowa) kforum.
Powyższym terminem określamy liczbę członków jakiegoś zgromadzenia, niezbędną do prowadzenia obrad, osiągnięcia prawomocności wyborów lub uchwalenia ustaw. Dobrym przykładem jest tutaj polski sejm, w którym wymaganym kworum jest 2/3 głosów wszystkich posłów.

Przykłady poprawnej pisowni

Ze względu na brak wymaganego kworum powyższa ustawa nie mogła zostać przegłosowana.
Wybory przewodniczącego Samorządu Szkolnego nie mogły zostać rozstrzygnięte ze względu na brak kworum.
Jeśli uda się zebrać kworum, dziś planowane jest głosowanie nad projektem obywatelskim tej ustawy.


Niepoprawna pisownia

kworóm

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kforóm

Niepoprawna pisownia