Niepoprawna pisownia

doktór

Niepoprawna pisownia, przestarzała forma słowa doktor.


Poprawna pisownia

doktor

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie doktor ma dwa znaczenia. Jedno dotyczy stopnia naukowego, który może uzyskać osoba z tytułem magistra lub równorzędnym, po otwarciu przewodu doktorskiego i pozytywnym zakończeniu obrony dysertacji. Rozprawa doktorska musi dotyczyć oryginalnego rozwiązania problemu z danej dziedziny naukowej i może mieć postać pracy pisemnej, pracy projektowej, konstrukcyjnej, technologicznej lub artystycznej. Tytuł doktora nadawany jest przez uczelnie wyższe i najczęściej przyjmuje formę skrótu dr. Drugie znaczenie dotyczy mowy potocznej, w której używa się określenia doktor w odniesieniu do lekarza.
Doktor pochodzi od słowa łacińskiego doctor, co oznacza mistrz, nauczyciel. Jest to rzeczownik rodzaju męskoosobowego. Wyrazy pokrewne: doktorat, doktoryzować. Pisownia doktór spotykana jest czasami w gwarze, jednak jest to forma nieprawidłowa.

Przykłady poprawnej pisowni

Zasady przyznawania w Polsce stopnia doktora oraz doktora habilitowanego jest regulowane ustawą o stopniach i tytułach (naukowych i w zakresie sztuki) z 2003 roku.
Panie doktorze chciałam uzyskać informacje na temat stanu zdrowia mojego męża Karola Wiśniewskiego, który był wczoraj operowany.
Moja mama jest pasjonatką brytyjskiego serialu Doktor Who, który jest emitowany od 1963 roku.


Niepoprawna pisownia

doktur

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dohtur

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dohtór

Niepoprawna pisownia