Niepoprawna pisownia

protokuł

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

protokół

Poprawna pisownia, znaczenie: protokół jest rzeczownikiem rodzaju męskorzeczowego i pochodzi od słowa greckiego prōtokōllon, co oznaczało pierwszy klej, a związane było z produkcją papirusów. Protokół w okresie średniowiecza oznaczał wstępną część dokumentu, która zawierała dane adresata i odbiorcy. Współcześnie protokołem nazywamy pisemny dokument o charakterze formalnym, będący sprawozdaniem z przebiegu narady lub konferencji. Może być też podsumowaniem czynności służbowych, np. protokół przesłuchania sporządzony przez policję. Protokół oznacza również zbiór zasad postępowania w określonych okolicznościach, np. protokół dyplomatyczny. Określenie to jest również wykorzystywane w informatyce, gdzie protokołem nazywa się zestawienie parametrów, umożliwiających przesyłanie informacji pomiędzy komputerami.
Zgodnie z zasadami ortografii protokół piszemy przez ó, ponieważ wymienia się na o: protokółprotokoły. Wyrazy pokrewne: protokołowanie, protokolik, protokolantka. Kolejną zasadą jest pisanie protokołu czegoś, a nie protokołu z czegoś. Jest to drobny niuans, ale jakże istotny dla prawidłowej polszczyzny. Przykład: protokół zeznania, protokół konferencji. W literaturze możemy spotkać również dwie formy pisowni liczby mnogiej i przy odmianie przez przypadki. Przykład: protokóły i protokoły oraz protokółu i protokołu. Obydwie formy są poprawne i akceptowane przez językoznawców. Jednakże ta pisana przez ó występuje bardzo rzadko.

Przykłady poprawnej pisowni

Witam państwa, proszę o zajęcie miejsc, protokół narady będzie prowadził pan Kowalski.
Komisja do spraw etyki w nauce sporządziła protokół naruszeń zasad etyki, który zostanie opublikowany na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk.
Protokół dyplomatyczny czuwa nad przestrzeganiem przywilejów i immunitetów dyplomatycznych i konsularnych.


Niepoprawna pisownia

prodokół

Niepoprawna pisownia