Poprawna pisownia

niezgoda

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz niezgoda w języku polskim oznacza brak porozumienia, rozdźwięk i dysonans. W przenośni jest to kłótnia, różnica zdań.
Niezgoda jest słowem złożonym z dwóch części mowy. Pierwszą jest partykuła nie, a drugą rzeczownik rodzaju żeńskiego czyli zgoda. Zasada ortograficzna podaje, że nie z rzeczownikami zawsze pisze się łącznie.
Jednak odstępstwa są dopuszczalne w przypadku pojawienia się kontekstu użycia danego słowa. Słowo niezgoda więc wyjątkowo może zostać napisane rozłącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Kością niezgody między Adamem i Pawłem stała się niejaka Halina.
Niezgoda między partią rządzącą a opozycją to normalna sytuacja w demokracji.
Nie zgoda, ale kłótnia połączyła te dwie wielkie instytucje – to niebywała sytuacja na skalę kraju.


Niepoprawna pisownia

nie zgoda

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.