Niepoprawna pisownia

naskutek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

na skutek

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie na skutek powinno zawsze być zarysowane rozdzielnie. Jest to wyrażenie przyimkowe, które, zgodnie z sądami języka polskiego, powinni być zapisywane rozłącznie. Zasada ta dotyczy w szczególności wyrażeń przyimkowych, które nie są archaizmami (te z kolei często utworzyły zrosty).
Wyrażenie powstało z połączenia słowa skutek, czyli efekt, konsekwencja, oraz przyimka na. Dzięki temu możemy wyrazić, iż jakieś zdarzenie miało miejsce z powodu wcześniejszego wydarzenia. Synonimami są dla niego w konsekwencji, w efekcie, wskutek.

Przykłady poprawnej pisowni

Na skutek pożaru straciliśmy cały dobytek i musieliśmy skorzystać z pomocy gminy oraz całej naszej rodziny.
Kasia przewróciła się, jeżdżąc na rolkach bez kasku, na skutek czego doznała wstrząśnienia mózgu.
Na skutek choroby nie mogłem pójść do pracy przez ostatni miesiąc, dlatego mam ogromne zaległości.


Niepoprawna pisownia

naskótek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na skótek

Niepoprawna pisownia