Poprawna pisownia

kworum

Poprawna pisownia, znaczenie: terminem kworum określamy liczbę członków jakiegoś zgromadzenia, która jest niezbędna do prowadzenia obrad, osiągnięcia prawomocności wyborów lub uchwał. Przykładowo, w polskim Sejmie niezbędne kworum to 2/3 głosów wszystkich posłów.
Powyższy wyraz zapożyczony został z łaciny, w którym wyrażenie quorum praesentia sufficit oznaczało których obecność wystarcza. Należy zapamiętać, że w zwrotach zapożyczonych z łaciny głoski qu zapisujemy jako kw – stąd zapis kworum. Wszelkiego rodzaju błędy w pisowni tego wyrazu wynikają najczęściej z wymowy.

Przykłady poprawnej pisowni

Bez obecności tego radnego na sesji nie byłoby wymaganego kworum.
W jednym z liceów w moim mieście nie podjęto uchwały rady pedagogicznej o klasyfikacji uczniów ostatnich klas z powodu braku kworum.
Nad ustawą głosowano, jednak nie można było jej uchwalić ze względu na brak kworum.


Niepoprawna pisownia

kforum

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kworóm

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kforóm

Niepoprawna pisownia