Niepoprawna pisownia

pochybel

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pohybel

Poprawna pisownia, znaczenie: pohybel to dawne określenie urządzenia, na którym dawniej umierali skazańcy, którym przeznaczona była śmierć przez powieszenie. Było to określenie szubienicy, a dokładniej: jej poziomej części, na której mocowano sznur. Dziś wyraz ten funkcjonuje w konstrukcji na pohybel, oznaczającej: na nieszczęście, na zgubę.
Wyraz pohybel wywodzi się z języka ukraińskiego, w którym występuje termin погибелъ. Głoska г, przełożona na alfabet łaciński daje h, stąd jedyną poprawną wersją zapisu powyższego terminu jest ta pisana właśnie przez h.

Przykłady poprawnej pisowni

Krzycząc na pohybel im! sam propagujesz nienawiść.
Na pohybel wszystkim osobom, które krzywdzą niewinne dzieci i ludzi starszych.
Osoby, które pamiętają jeszcze wojnę, zgodnie twierdzą, że na pohybel tym, którzy pragną kolejnego konfliktu zbrojnego.