Choć oba omawiane wyrażenia pochodzą od tego samego wyrazu źródłowego, a ich brzmienie jest bardzo podobne, nie należy stosować ich wymiennie, gdyż stanowią osobne postacie deklinacyjne formy podstawowej. Zarówno słowo obietnicą jak i obietnicom wywodzi się od rzeczownika obietnica – określamy tak wypowiedź zapewniająca kogoś o zrobieniu czegoś w przyszłości. Zapoznaj się z poniższym opracowaniem, aby dowiedzieć się w jakim kontekście należy użyć której z końcówek.

Poprawna pisownia

obietnicą

Poprawna pisownia, znaczenie: obietnicą to forma odmieniona w narzędniku liczby pojedynczej. Zwróćmy uwagę na jej zakończenie – we współczesnej polszczyźnie obowiązuje zasada, która mówi, że części mowy takie jak: rzeczowniki, przymiotniki, zaimki, liczebniki oraz imiesłowy rodzaju żeńskiego, które są odmienione w narzędniku liczby pojedynczej, powinny być zawsze kończone na .

Przykłady poprawnej pisowni

Zgodnie z moją obietnicą, przelałam Ci tysiąc złotych.
Przekonał mnie do tej wycieczki obietnicą zwiedzenia jednego z największych ogrodów zoologicznych na świecie.
Obietnicą słodkiej kolacji udało mi się zwabić dzieci z podwórka do domu.


Poprawna pisownia

obietnicom

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo obietnicom to wyraz źródłowy wyrażony w celowniku liczby mnogiej. Odmienione tak rzeczowniki powinny zawsze kończyć się na -om.

Przykłady poprawnej pisowni

Jego obietnicom nie ma co wierzyć, nigdy nie dotrzymuje słowa.
Medialnym przechwałkom i obietnicom ze strony tej partii nie było końca.
Wbrew Twoim obietnicom, moja sytuacja finansowa nie poprawiła się ani o jotę.