Niepoprawna pisownia

nowo-narodzona

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nowo narodzona

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nowonarodzona

Niepoprawna pisownia, wyjątek: teoretycznie pisownia mogłaby być poprawna gdyby tyczyła się cechy stałej. Na przykład formie męskiej odniesienie do Chrystusa, gdzie słowo to nie oznacza cechy doraźnej, lecz wyłącznie trwałą właściwość. Dlatego też możemy mówić o „nowonarodzonym Dziecięciu”, ale już o każdym innym dziecku napiszemy „nowo narodzone dziecko”.