Niepoprawna pisownia

nie wysłane

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewysłane

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie niewysłane używane jest w kontekście tego, że coś (przesyłka, list, wiadomość) nie zostało przekazane, dostarczone, skierowane do adresata. Niewysłane jest to połączenie partykuły nie z imiesłowem przymiotnikowym biernym. Forma ta występuje zarówno w liczbie pojedynczej w rodzaju nijakim, jak i w liczbie mnogiej w rodzaju niemęskoosobowym. Odpowiada pierwszemu i ostatniemu przypadkowi deklinacji: mianownikowi (kto? co?) oraz wołaczowi (o!).
Zgodnie z zasadami ortografii, że imiesłowy przymiotnikowe z partykułą nie piszemy razem, to obowiązuje pisownia łączna. Językoznawcy tłumaczą tę zasadę tym, że imiesłów przymiotnikowy chociaż związany jest z czasownikiem, to utracił charakter czynności. W codziennym użyciu czasami można spotkać pisownię rozłączną, gdy autor chce podkreślić związek z czynnością i wtedy ewentualnie można dopuścić zapis rozdzielny. Jednakże bez względu na kontekst pisownia łączna jest zawsze tą właściwą.

Przykłady poprawnej pisowni

Dostałem powiadomienie SMS, że na mojej służbowej skrzynce e-mailowej znajdują się trzy niewysłane wiadomości.
Robiąc porządki na strychu znalazłam cały stos niewysłanych pocztówek, które pisane były ręką dziecka i adresowane do nieznanej mi osoby.
Muszę w końcu pozbyć się z domu całego kartonu niewysłanych folderów reklamowych, które przyniosłam z ostatniej imprezy firmowej.