Niepoprawna pisownia

charmider

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

harmider

Poprawna pisownia, znaczenie: we współczesnej polszczyźnie harmider oznacza duże zamieszanie, hałas, zgiełk, zamęt.
Słowo to należy zapisywać przez h. Choć nie ma jednoznacznej zasady motywującej ten zapis, warto zwrócić uwagę na fakt, iż jest to wyraz obcego pochodzenia, a te w większości przypadków piszemy właśnie z użyciem tej głoski. Jeśli chodzi o etymologię omawianego słowa, to zdania językoznawców są podzielone. Niektórzy optują za tym, iż harmider powstał z połączenia używanych w XVII wieku na terenach bałkańskich słów harami (rozbójnik) i dere (dół, wąwóz), inni z kolei sugerują, iż został on zapożyczony z języka Persów, w którym wyrażenie ɣarmīdan oznaczało: sprzeczać się, kłócić, gniewać.

Przykłady poprawnej pisowni

Harmider panujący w wielkim mieście mnie przeraża, dlatego tęsknię za rodzinną wsią.
Co to za harmider? Proszę natychmiast się uspokoić!
Zapadła noc i tradycyjny, miejski harmider powoli ustępował miejsca ciszy i spokojowi.