Poprawna pisownia

artykuł

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik artykuł poprawnie zapisujemy przez literę u. Jest to słowo, które pochodzi z języka łacińskiego. Zgodnie z zasadami ortograficznymi polszczyzny, zapożyczenia zapisywane są zgodnie z pierwowzorem. W tym przypadku jest to słowo pochodzące z łaciny i brzmiące: articulus (czyli: członek, ustęp).
Artykuł to tekst publicystyczny. Może mieć charakter naukowy, popularnonaukowy, informacyjny lub rozrywkowy. Pojawia się w gazetach, czasopismach lub w Internecie.
Artykułami nazywa się także różnego rodzaju produkty, które można kupić w sklepie.
W znaczeniu prawnym, jest to zamknięta część tekstu prawnego, ustawy, umowy, paragrafu itp. Może oznaczać regułę religijną.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy Ewelina przeglądała gazety w archiwum, natknęła się na ciekawy artykuł dotyczący medycyny w XIX wieku.
Na studiach doktoranckich trzeba napisać określoną liczbę artykułów naukowych do znanych czasopism.
Dziennikarze starali się zdobyć jak najwięcej informacji, aby ich artykuł był ciekawy i zgodny z prawdą.


Niepoprawna pisownia

artykół

Niepoprawna pisownia