Obie formy mogą być poprawne, jednak ich użycie zależy od kontekstu wypowiedzi.

Poprawna pisownia

z zagranicy

Poprawna pisownia, znaczenie: zazwyczaj bardziej popularne będzie stwierdzenie z zagranicy. Jego pisownia uwarunkowana jest jednocześnie kontekstem wypowiedzi i zasadami ortograficznymi, dotyczącymi pisowni przyimka z. W języku polskim powinien być on zawsze oddzielony od wyrazu, który dopełnia. W tym przypadku więc z powinno być zapisane oddzielnie od rzeczownika zagranica.
Jednocześnie należy pamiętać, iż w tym kontekście zagranica to ogólne określenie na wszystkie miejsca, znajdujące się poza Polską (lub innym krajem, o którym mowa w zdaniu). Jest to słowo, które nie powinno być rozdzielane na swoje części składowe.
Z zagranicy oznacza, że coś lub ktoś przybywa do kraju – na przykład do ojczyzny – po pobycie w innym.

Przykłady poprawnej pisowni

Wróciłem do Polski z zagranicy po pięciu latach i wprost nie mogę uwierzyć, jak wiele się zmieniło!
Ilu Polaków zamierza wrócić w najbliższym czasie z zagranicy, a ilu chciałoby tam ponownie wyjechać?
Ile czasu potrzebujesz na przylot z zagranicy do Warszawy w razie nagłego wypadku w twojej rodzinie?


Poprawna pisownia

zza granicy

Poprawna pisownia, znaczenie: pisownia zza granicy uwarunkowana będzie z kolei zasadą pisania przyimka zza, który należy zapisywać łącznie, gdyż jest zrostem językowym. W tym przypadku niezwykle ważny jest kontekst wypowiedzi. Wyraz granica oznacza bowiem dowolną linię graniczną, oddzielającą od siebie na przykład dwa terytoria i niekoniecznie odnosi się do kraju. Dlatego zza granicy może zostać odniesiona do różnych miejsc i rzadziej stosowane jest do opisywania sytuacji dotyczącej pobytu w innym państwie i przyjazdu z niego.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy wyjdziesz zza granicy tego lasu, miniesz pola i pobliską wieś, z następnie przejdziesz przez most.
Przybyli zza granicy województwa mazowieckiego na piechotę aż tutaj. Niestety, nie wiem dokładnie, z którego miasta.
Będąc w górach, Ania i Michał na chwilę przeszli szlakiem na Słowację, ale szybko wrócili zza granicy na nasz teren.

Niepoprawna pisownia

zzagranicy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z za granicy

Niepoprawna pisownia