Obie przedstawione poniżej pisownie są poprawne i funkcjonują w języku polskim niezależnie od siebie, ale mają różne znaczenia, dlatego nie mogą być stosowane zamiennie. Co ciekawe wariant skaże może pochodzić od różnych słów bazowych, dlatego pisownia skaże przez ż z kropką może oznaczać dwie niezależne od siebie rzeczy, co staraliśmy się pokazać w przykładach użycia słów w zdaniach. Poniżej znajdują się także definicje wszystkich znaczeń, a w razie niejasności przypominamy o możliwości pozostawienia komentarza do naszej redakcji pod artykułem.

Poprawna pisownia

skaże

Poprawna pisownia, znaczenie: skaże to wyraz, który w języku polskim ma dwa znaczenia. Może on pochodzić od czasownika skazać, oznaczającego: wydać wyrok skazujący. Skaże to postać odmieniona w trzeciej osobie liczby pojedynczej, w czasie przyszłym. Wyraz ten może pochodzić także od bezokolicznika skazić, ale uwaga: wyłącznie będąc formą odmienioną w pierwszej osobie liczby pojedynczej, w czasie przyszłym: skażę (w trzeciej osobie liczby pojedynczej obowiązuje forma skazi). Skazić to inaczej: spowodować trwałe uszkodzenie lub zeszpecenie czegoś, zanieczyścić coś środkami trującymi lub ciałami promieniotwórczymi i spowodować, że stało się szkodliwe dla istot żywych, ulec jakiemuś niekorzystnemu działaniu, jakimś ujemnym wpływom, a także uczynić umyślnie jakiś produkt niezdatnym do spożycia przez dodanie środków trujących.

Przykłady poprawnej pisowni

Mam nadzieję, że sędzia skaże go na prace społeczne, a nie na więzienie.
Liczyłam, że sąd obu przestępców skaże na więzienie, a nie tylko wyda wyrok w zawieszeniu.
Potrzebuję instrukcji tego nawozu, boję się, że dozując go niepoprawnie skażę okoliczną glebę.
W naszej religii nieprzestrzeganie tych zasad skaże cię na wieczne potępienie.


Poprawna pisownia

skarze

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie skarze z kolei to forma nieco przestarzałego już czasownika skarać, odmieniona w trzeciej osobie liczby pojedynczej, w czasie przyszłym. Skarać oznacza: wymierzyć komuś karę.

Przykłady poprawnej pisowni

Ojciec Cię skarze, jak powiem mu co zrobiłeś!
Dobry rodzic tak skarze dziecko, że nie poczuje się ono skrzywdzone, a jednocześnie nie popełni już więcej tego samego błędu.
Wiedziałam, że któreś z rodziców surowo skarze mnie za ten wybryk.