Słowo niedyskrecja można zapisać na oba sposoby, jednak zapis powinien być dostosowany do kontekstu, w jakim jest ono używane.

Poprawna pisownia

nie dyskrecja

Poprawna pisownia, znaczenie: nie dyskrecja to zapis dopuszczony w polszczyźnie wyjątkowo, tylko w przypadku, w którym ma podkreślać przeczenie i ukazywać kontrast pomiędzy dwoma rodzajami zachowań. Wymaga dokładne dopowiedzenia.

Przykłady poprawnej pisowni

To była nie dyskrecja, ale kompletny brak zrozumienia, taktu i dobrego wychowania!
Nie wiesz, że to nie dyskrecja, ale plotkarstwo może doprowadzić do rozpadu przyjaźni?
Cechowała go nie dyskrecja, ale podłe plotkarstwo i chęć wybicia się kosztem innych.


Poprawna pisownia

niedyskrecja

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik niedyskrecja określa konkretny rodzaj zachowań i cech, które są powszechnie nieakceptowane. Oznacza brak dyskrecji, zdradzanie tajemnic, plotkowanie. Jego łączny zapis jest zgodny z ogólna zasadą, że rzeczowniki z przeczeniem zapisujemy w języku polskim razem.

Przykłady poprawnej pisowni

Taka niedyskrecja może szybko doprowadzić do kłótni i rozpadu najlepszego związku.
Niedyskrecja w sprawach osobistych będzie zawsze powodowała poważne konflikty.
Twoja niedyskrecja sprawiła, że Agnieszka jest teraz wyśmiewana w całej szkole.


Niepoprawna pisownia

niedyzkrecja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie dyzkrecja

Niepoprawna pisownia