Poprawna pisownia

nie da

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie to jest połączeniem partykuły nie z odmienioną w trzeciej osobie liczby pojedynczej, w czasie przyszłym, formą czasownika dać. Zgodnie z istniejącą w języku polskim zasadą, twierdzącą iż nie z czasownikami piszemy oddzielnie, jedynym prawidłowym zapisem powyższego zwrotu jest zapis rozłączny, czyli nie da. Zwrot ten w polszczyźnie ma kilka znaczeń. Może informować o nieprzekazaniu komuś czegoś, o nieuzyskaniu czyjegoś pozwolenia na daną czynność czy działanie, ale także określamy nim niemożność dokonania czy zrealizowania czegoś, mówimy o działaniu niemożliwym do przeprowadzenia. Nie da połączone z zaimkiem zwrotnym się tworzy określenie nie dać się. Przekazujemy nim informację o byciu dzielnym, niemożliwym do pokonania lub też oszukania. Ze zwrotem nie da się możemy tworzyć wyłącznie zdania w czasie teraźniejszym, ponieważ jego połączenie z bezokolicznikiem nie posiada czasu przyszłego.

Przykłady poprawnej pisowni

Przy tak niskiej pensji jak moja, nie da się odłożyć żadnych oszczędności.
Czasem mam wrażenie, że szef specjalnie powierza mi zadania, których nie da się zrealizować.
Nie daj się mu! Wstań i walcz!


Niepoprawna pisownia

nieda

Niepoprawna pisownia