Poprawna pisownia

między

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo między należy zapisywać przez samogłoskę ę. Według zasad języka polskiego literę ę zapisujemy przed spółgłoskami zwarto szczelinowymi, takimi jak: c, ć, cz, dz, dź, dż. W wyrazie między mamy do czynienia z ę, które występuje przed dz.
Wyraz między jest przyimkiem, którego używamy, gdy chcemy:
1. zakomunikować, że obiekt, o którym rozmawiamy, jest otoczony z co najmniej dwóch stron innymi przedmiotami;
2. opowiedzieć o jakiejś zależności, która dotyczy osób, zjawisk, obiektów czy faktów;
3. opisać wydarzenie, zamykając je w ramy czasowe;
4. wprowadzić do zdania informacje o rezultacie danego podziału;
5. dokonać opisu danego przedmiotu, ograniczając go do dwóch charakterystycznych cech;
6. zakomunikować komuś, że ma dokonać wyboru spośród dwóch osób, przedmiotów lub rozwiązań sytuacji;
7. określić zbiór, do którego przynależą, albo na tle którego wyróżniają się dane osoby lub przedmioty.

Przykłady poprawnej pisowni

Znalazł się między młotem a kowadłem, kiedy jego przyjaciele zaczęli się kłócić i każdy z nich chciał uzyskać jego poparcie.
Kiedy pojechał do galerii handlowej, znalazł wolne miejsce do parkowania między dwoma motocyklami.
Nie byli świadomi, że między nimi znajdował się szpieg, który przekazywał informacje swojemu przełożonemu.


Niepoprawna pisownia

miendzy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mjendzy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mięcy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mjędzy

Niepoprawna pisownia