Niepoprawna pisownia

co raz bardziej

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

coraz bardziej

Poprawna pisownia, znaczenie: coraz bardziej jest połączeniem dwóch przysłówków, które oznaczają nasilenie się czegoś, wzmaganie. Używane najczęściej w połączeniu z czasownikami. Jest to nieodmienna część mowy. Bardziej jest stopniem wyższym i pochodzi od słowa bardzo.
Poprawna pisownia to coraz bardziej, z coraz pisanym łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Termin matury zbliża się nieubłaganie i coraz bardziej się boję, że nie zdam tego najważniejszego egzaminu dojrzałości.
Przez ciągłe zanieczyszczenia rzek, wycinanie lasów i wysoką emisję spalin nasze środowisko naturalne jest coraz bardziej zagrożone i zmierza do zagłady.
Wraz z upływem lat nasze wymagania odnośnie oczekiwanego standardu życia i sposobu spędzania wolnego czasu są coraz bardziej wygórowane.


Niepoprawna pisownia

corazbardziej

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

co razbardziej

Niepoprawna pisownia