Niepoprawna pisownia

strikte

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

stricte

Poprawna pisownia, znaczenie: korzenie tego wyrazu sięgają do języka łacińskiego. Występujące w nim określenie stricte miało takie same znaczenie, jak współcześnie w języku polskim, czyli: dokładnie, ściśle.
Zgodnie z regułą, która mówi, by wyrażenia obcego pochodzenia zapisywać zgodnie z oryginałem, należy zapamiętać, by wyraz ten pisać zawsze przez c, gdyż tak właśnie zapisywały go osoby posługujące się językiem łacińskim. Co więcej, warto zwrócić uwagę, że stosunkowo często używany przez nas zwrot sensu stricte jest błędem. Albo zamieszczamy w zdaniu samo wyrażenie stricte, albo też używamy kolokacji sensu stricto.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie była to pogadanka stricte na tematy polityczne, jednak każdy mógł się zorientować, jaki był jej podtekst.
Słowa dyrektora nie były stricte skierowane do naszego działu, ale można było się domyślić, że to nas miał na myśli.
Mimo że AIDS to choroba stricte wirusowa, jednak śmierć ponosi się najczęściej z powodu zakażenia bakteryjnego lub grzybiczego.