Kiedy stawiamy kropkę w zdaniu, zasady użycia kropki

Kropka to jeden ze znaków interpunkcyjnych występujących w języku polskim. Jest to najsilniejszy znak oddzielający, występujący w naszym języku. Jej główną i najczęściej używaną funkcją jest zamykanie wypowiedzeń – czy to zdania, czy jego równoważnika. Warto wspomnieć, że każde wypowiedzenie, które nie jest zakończone wykrzyknikiem, znakiem zapytania czy wielokropkiem, musi być zakończone kropką. Obecność w zdaniu kropki absolutnie nie wyklucza zastosowania w nim innych znaków interpunkcyjnych o funkcji oddzielającej, czyli przecinka i średnika.
Przykład:
Droga do domu była długa; za oknem samochodu przesuwały się niezliczone cienie drzew, domów i – niekiedy – postaci.

Zastosowanie kropki

Poza najważniejszą funkcją kropki, jaką jest kończenie wypowiedzeń, może ona pełnić inne, dodatkowe role.
Należy zapamiętać, że:
Kropkę stawiamy po inicjałach imienia i nazwiska, na przykład: L.W. – Lech Wałęsa, J.K.M – Janusz Korwin-Mikke; gdy mamy do czynienia z nazwiskami wieloczłonowymi, najczęściej pomijamy łącznik.
Kropką kończymy skrót wyrazu, powstały przez usunięcie końcowych liter tego wyrazu, a w przypadku gdy w mianowniku skrót kończy się ostatnią literą słowa, wówczas kropkę umieszczamy w pozostałych przypadkach, na przykład: dr – doktor, ale dr. – doktora, r. – rok, m. in. – między innymi.
Kropkę stawiamy po liczbach rzymskich i arabskich oraz literach, które wprowadzają poszczególne podpunkty w wyliczeniu.
W zapisie graficznym dat, przy czym kiedy nazwę miesiąca zapisujemy liczbą rzymską lub słownie, kropkę pomijamy, na przykład: 21.11.2016, ale 21 marca 2016, 21 III 2016.

Kiedy nie stosujemy kropki?

Kropki nie stawiamy w poniższych sytuacjach:
Po liczebnikach głównych, na przykład: Klasa liczy 30 uczniów.
Po liczebnikach porządkowych, które oznaczają godzinę (chyba że kończy ona zdanie), na przykład: Przyjdź po mnie o 7 wieczorem.
Po różnego rodzaju napisach umieszczanych na banerach, afiszach, plakatach czy transparentach.
Po skrótowcach – z wyjątkiem sytuacji, gdy umieszczone są na końcu zdania.
Po jednostkach miar i wag, takich jak na przykład: kg, m, ha, a także po jednostkach rodzimych jednostek walutowych, na przykład: zł, gr, chyba że skróty te zamykają zdanie.

Połączenia kropki z innymi znakami interpunkcyjnymi

Kiedy kropka na końcu zdania zbiega się ze znakiem takim jak wielokropek, pytajnik czy wykrzyknik, należy ją pominąć. Z kolei jeśli od któregokolwiek z tych znaków interpunkcyjnych oddziela ją nawias lub cudzysłów, wówczas powinniśmy zakończyć zdanie kropką.
Przykłady:
Kiedy mnie odwiedzisz?
Spytała: „Kiedy mnie odwiedzisz?”.