Poprawna pisownia

zależy

Poprawna pisownia, znaczenie: zwrot ten pochodzi od czasownika zależeć, który ma dwa znaczenia. Po pierwsze określamy nim bycie uzależnionym od czegoś, uwarunkowanym przez coś i wówczas budując zdanie używamy bezpośrednio po nim rzeczownika w dopełniaczu. Drugim znaczeniem tego zwrotu jest wyrażenie potrzeby, pragnienia i wówczas tworząc wypowiedź należy zastosować konstrukcję zależeć + rzeczownik w celowniku + na + rzeczownik w formie miejscownika.
Wyrażenie to jest doskonałym przykładem ewolucji, którą przechodził nasz język. W mowie praslowiańskiej istniał bowiem wyraz legti, oznaczający właśnie zależeć. W miarę upływu czasu spółgłoska g została zastąpiona przez obecne ż, stąd właśnie jedyną poprawną formą pisowni omawianego zwrotu jest właśnie zapis przez ż.
Dodatkowo w niektórych źródłach możemy napotkać jeszcze inne uzasadnienie pisowni wyrażenia zależy, a mianowicie tłumaczy się je wymianą na g w czasowniku zalegać, mimo iż brak jest pomiędzy nimi zależności znaczeniowej.

Przykłady poprawnej pisowni

Zależy mi na dobrej ocenie z egzaminu, więc będę się do niego uczyć przez cały weekend.
Mój wyjazd na wycieczkę szkolną zależy od moich ocen na półrocze.
Jeżeli zależy Ci na kupnie nowego samochodu, to może powinieneś iść do pracy?


Niepoprawna pisownia

zalerzy

Niepoprawna pisownia