Poprawna pisownia

góral

Poprawna pisownia, znaczenie: góralem nazywamy osobę pochodzącą z gór i zamieszkującą w górach. Możemy tak określić również rower górski. Terminem tym nazywano również podczas okupacji banknot o nominale 500 zł z podobizną podhalańskiego górala.
Wyraz ten należy zawsze zapisywać przez ó, co motywuje jego etymologia. Należy on do tej samej rodziny co słowo góra. Prawdopodobnie zostało ono zapożyczone z języka czeskiego, w którym obecne były terminy horagóra i horalgóral. Przejmując je, Polacy zamienili o na ó i zapis ten został uznany za jedyny poprawny.

Przykłady poprawnej pisowni

Stary góral rozsiadł się wygodnie i rozpoczął opowieść o swojej młodości.
Przystanął zachwycony, słuchając skocznych przyśpiewek młodego górala.
Pomimo wytężonej uwagi, nie byłam w stanie zrozumieć gwary, którą posługiwał się góral.


Niepoprawna pisownia

gural

Niepoprawna pisownia