Poprawna pisownia

dwukropek

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo dwukropek zapisujemy łącznie. Jest to nazwa znaku interpunkcyjnego, która została utworzona od słów dwa i kropka. Ze względu na swoje znaczenie, słowa te utworzyły zrost językowy, którego nie należy rozdzielać.
Rzeczownik dwukropek oznacza znak interpunkcyjny, który używany jest do wprowadzania nowej części wypowiedzi, na przykład wyliczenia, cytatu. Składa się z dwóch kropek, ustawionych jedna nad drugą.

Przykłady poprawnej pisowni

W tym miejscu powinieneś postawić dwukropek, ponieważ musi on znaleźć się przed wyliczeniem.
Sebastian nigdy nie wiedział, gdzie powinien postawić dwukropek, a gdzie zwykły przecinek.
Dwukropek, myślnik i średnik mogą być znakami sprawiającymi trudności dzieciom.


Niepoprawna pisownia

dwu kropek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwókropek

Niepoprawna pisownia